Noordelijke rondweg

22-06-2021 962 keer bekeken 26 reacties

 
Geef hieronder uw reactie op de ontwikkeling van de Noordelijke rondweg:

Klik voor een volledige weergave.

De eventuele noordelijke rondweg verbindt de Rijsdijk met de Hoevenseweg en Kattestraat. De weg is vooral nodig voor het regelen van het verkeer bij het nieuwe woongebied Hoge Haansberg. Om verkeer van andere wegen weg te trekken zijn aanvullende maatregelen op andere wegen nodig. Daarmee kunnen knelpunten opgelost worden.

 

26  reacties

bewoners aangrenzend hoevenseweg 31-08-21 om 13:40

Als bewoners aangrenzend aan de hoevenseweg ervaren wij vandaag de dag al enome onaanvaardbare geluidsoverlast van het verkeer op de hoevenseweg.

De nu al sterk toegenomen overlast komt door :

  • sterke toename van het transit sluipverkeer naar breda  sinds de rondweg van Halderberge gereed is. 
  • Zwaar landbouw en vrachtverkeer dat geen andere optie  heeft om door de kern van etten-leur te rijden. De landbouwvoertuigen worden steeds zwaarder en je hoort ze al van geruime afstand aankomen. De voertuigen zijn binnenshuis luid te horen met alle deuren en ramen gesloten. 
  • Slechte handhaving van de maximum snelheid op de hoevenseweg er wordt veel te hard gereden dit zorgt voor veel overlast. 

Indien hier nog een extra woonwijk aan toegevoegd wordt mag het duidelijk zijn dat deze overlast nog erger wordt en volstrekt onaanvaardbaar wordt voor een goed leefklimaat. Ook de veiligheid is hierbij sterk in het geding. Het is nu al onmogelijk om een raam of deur open te zetten in de zomerperiode vanweg de sterke geluidsoverlast. 

De noordelijke randweg moet er dus komen, de grote zorg is dat de noordelijke randweg qua afstand om is en er hierdoor geen gebruik van gemaakt zal worden, dit kan opgelost worden door aandacht te schenken aan de volgende voorwaarden:

  • voldoende ver van de bebouwing weg, zodat er geen nieuwe overlast ontstaat.
  • Het aantrekkelijk maken door een goede aansluiting op het verdere N-wegen stelsel en de aansluiting op de andere randwegen.
  • Verbod voor zwaar verkeer en landbouwverkeer op de hoevenseweg, concordialaan. zij moeten gedwongen het (noordelijke) rondwegenstelsel gebruiken. De school d'n overkant is namelijk niet te bereiken vanuit de omliggende wijken zonder een gevaarlijke weg over te moeten steken. 
  • De snelste route richting Breda en Zevenbergen moet de rondweg zijn zodat sluipverkeer min of meer gedwongen deze route moet gebruiken. Ook vanuit de wijken moet de inrichting zo zijn dat het aantrekkelijk wordt om de rondweg te gebuiken. 
  • Liefst de wijken aan elkaar bouwen (grient, sander, hoge haansberg) en een sterke afwaardering of omlegging van de hoevenseweg en afwaardering van de concordialaan, hierdoor maakt alleen lokaal verkeer gebruik van deze route en is er geen sprake van sluipverkeer.

Graag ook aandacht voor de bouw van de noordelijke rondweg, deze is pas klaar volgens de plannen als de wijken klaar zijn. Dit betekend dat wij jaren lang last gaan ervaren van bouwverkeer, dit is in onze optiek de omgekeerde wereld. De weg/infrastructuur moet klaar zijn alvorens de wijk gebouwd gaat worden. 

 

Diana Goossens 30-08-21 om 19:42

HIerbij wil ik in ieder geval aandacht vragen voor de impact van 5.500 extra verkeersbewegingen per dag door de mogelijke nieuwbouw Plan Hoge Haansberg. Op de plattegrond die werd getoond was in ieder geval geen adequate oplossing van de verkeersafwikkeling te zien, door de noordelijke randweg te laten eindigen bij het oude Fri-jado/Tomado terrein. Hoe denkt de gemeente  met dit plan/deze visie geen extra overlast (zoals geluid en fijnstof)  te veroorzaken voor om-en aanwonenden? 

Wat zeker vreemd is dat de N640 helemaal niet genoemd wordt in deze visie, aangezien de huidige verkeersgebruikers zich zullen gaan mengen met die van de nieuwe woonwijk(en). Hierover zijn wij als sinds 2019 actief betrokken en momenteel is er al weer een jaar absolute radiostilte. Wel zien wij in de Bode van 4 augustus een aanvraag omgevingsvergunning fietspad ten behoeve van de reconstructie van de N640. Dus het lijkt erop dat hier dus al meer concrete plannen liggen, ondanks dat we hier niets over horen van provincie of gemeente. We hebben al meerdere malen gebeld met de gemeente hierover (uw ambtenaren weten of van niets, geven aan dat we teruggebeld worden, wat niet gebeurd; of geven aan dat misschien Kitty van Baaren hier iets van weet, maar die is op vakantie). Ook op overheid.nl is niets van de deze aanvraag terug te vinden. Hoezo open en transparant, en meedenken en meedoen in Etten-Leur? 

Tot slot graag aandacht voor de (toekomstige) waterafwikkeling. Al die extra bebouwing zal meer waterafvoer met zich meebrengen. Dat terwijl voor het gebied Vossendaal-Laakse Vaart zelfs de operatie Water Weg uit 2004(!) nog niet is voltooid, er is nog steeds geen oplossing gerealiseerd, met alle risico's van wateroverlast. 

Gezien alle bovengenoemde openstaande punten, neemt de gemeente Etten-Leur haar burgers eigenlijk wel echt serieus om mee te denken en mee te doen? 

Carolien van Peer - Gemeente Etten-Leur 23-08-21 om 14:46

@Esther Yedema: Beste Esther, bedankt voor je inbreng, reacties zijn waardevol voor de gemeente. We nemen jou reactie ook mee in het overzicht dat we aan de raad voorleggen dit najaar. 

Carolien van Peer - Gemeente Etten-Leur 23-08-21 om 14:30

@Peter Ruimers, beste Peter, bedankt voor je reactie. We nemen je ideeën en suggesties mee. Vanaf september worden alle reacties verzameld en teruggekoppeld. 

Esther Yedema 17-08-21 om 20:27

De communicatie over de plannen is allereerst vrij warrig te noemen, met wat vlekkenplannen die wel grote consequenties hebben. Voorkeur zou hebben een alternatief dat juist een oplossing biedt voor de ontsluiting van het lokale verkeer. Wellicht kan dat deels ook met optimalisatie van de huidige wegen en infrastructuur, zonder direct weer heel veel nieuw asfalt aan te leggen.  De knelpunten voor afwikkeling van verkeer zitten niet zozeer op de traces tussen de dorpen in, die ik zelf dagelijks afleg, maar richting de afvloeing naar de A58. Dat probleem oplossen vermindert de druk op de binnendorpse wegen en vervolgens sluipverkeer.  Warom zou iemand die op de Hoge Haansberg woont via de Rijsdijk willen rijden als hij/zij vlot de A58 op kan naar de gewenste bestemming. 

Zeker geen rondweg dus, eventueel een randweg maar die zoveel mogelijk realiseren door bestaande infrastructuur te optimaliseren. De natuur en biodiversiteit is een grote goed en die komt in het gebied achter de Haansberg (richting Bankenstraat, Lage Donk) als steeds verder onder druk te staan door de grote bedrijvigheid van de reeds aanwezige bedrijven daar die via smalle wegen ontsloten worden. 

Peter Ruimers 16-08-21 om 16:48

Een rondweg loopt om de bebouwing heen, niet langs of door bebouwing. Nu gaat het noordelijkste deel gewooon langs/ door de bebouwing aan de Rijsdijk en het Sander. De Rijsdijk en het Slagveld zijn hier niet op ingericht en moeten dat ook niet zijn. Dat moeten hooguit aftakkingen van de rondweg zijn en niet anders.

Kijk gewoon eens naar de rondweg om Oudenbosch die voor de bebouwing afbuigt om Oudenbosch heen. 
Schoolvoorbeeld hoe het wel kan, praat vooral met de mensen die hier (daar) ervaring in hebben.

Moet je dus in Etten-Leur ook doen, dus al voor de jachthaven over het water naar rechts en door de weilanden heen richting Hoevenseweg om zo min mogelijk mensen overlast te bezorgen, en dan kruisingen verdiept aanleggen onder Haamsberg en Goorstraat door. Rondweg nog iets verleggen om zo min mogelijk mensen tot last te zijn, dan wel bereid zijn om mensen tegemoet te komen in de kosten van verplaatsen of verhuizen. Wel eens overwogen om aan de Westkant van de Bettinehoeve de rondweg met een veel wijdere boorgslinger om heen te laten lopen ipv "drukkere" Goorstraat e.o. ?

Desnoods ben ik bereid om e.e.a / variantren op kaart te laten zien.   

Maar eigenlijk is die rondweg toch gewoon niet nodig?

Voor die woonwijkjes die er bijkomen kan het verkeer toch gewoon over de bestaande wegen, wordt het iets drukker en dat maakt het onaantrekkelijker voor verkeer wat er niets heeft te zoeken, die rijden dan wel gewoon om via de N- en snelwegen.

En dan ben ik maar 30 seconden later thuis.

Frank Smit 15-08-21 om 10:05

Dat kentekenonderzoek is volgens een eerder schrijven uitgevoerd in augustus 2020. Dat is toch totaal niet representatief? Augustus is een vakantiemaand en corona perikelen geven een vertekend beeld. Zoals hier ook aangeven wordt door Dhr Brouwers is een rondweg een betere oplossing dan een randweg.

Eric Brouwers 11-08-21 om 21:42

@Carolien van Peer. Dank voor de heldere uitleg. Etten-Leur is dus DE metropool van West Brabant. Alle omliggende gemeenten hebben dus blijkbaar wel veel doorgaand verkeer dat ze via (nieuwe) rondwegen afleiden naar Etten-Leur. Dit doorgaande verkeer blijft dus in Etten-Leur en wordt daarmee “plaatselijk verkeer”. In dat geval…TOL heffen zou’k zegge!

Wendy Buis-Cleiren Gemeente Etten-Leur 10-08-21 om 11:34

@Frans Bedankt voor uw reactie. Zoals gebruikelijk borduren latere versies steeds voort op de eerdere versies (reacties die zijn ingediend worden steeds door de gemeente gewogen en leiden al dan niet tot aanpassingen). Dit proces van voortdurend bezien of nieuwe informatie leidt tot verbetering of aanpassing van het plan hanteren wij tot aan vaststelling van de omgevingsvisie.

En je ziet het juist dat inwoners inspraakmogelijkheden krijgen bij de uitwerking van de deelplannen. Een tunnel aan de westzijden van Etten-Leur is nog niet in beeld. Wel een interessante gedachte om daar alvast ruimte voor te bewaren. 

De infrastructuur rond het Fri-Jado terrein en Kattestraat wordt opnieuw bekeken. Zeer vermoedelijk komt daarbij de Heistraat te vervallen. 

Carolien van Peer - Gemeente Etten-Leur 10-08-21 om 10:22

@EricBrouwers Bedankt voor uw reactie. Zoals in de verschillende video's wordt uitgelegd, nemen we de verkeersonderzoeken mee bij de besluitvorming. Daarbij zitten ook kentekenonderzoeken, waarmee we kunnen zien dat slechts een klein deel van de auto's doorgaand verkeer is tussen de N640 en N389. Om die reden is in de denkrichting voorgesteld om een randweg aan te leggen langs de nieuwe woonwijk. 

Natuurlijk nemen we uw reactie mee. Samen met alle reacties op de visie, presenteren we deze aan de raad, zodat zij alle suggesties, ideeën en inzichten kennen bij de besluitvorming. 

Eric Brouwers 09-08-21 om 21:12

@Gmeente Etten-Leur. Ik heb op basis van de reactie van dhr. Ron en de daarop volgende reactie van Carolien van Peer het YouTube filpmje bekeken. Ik ben teleurgesteld in de motivatie van verkeerskundige Kitty van Baaren. "Als we de weg verder van de kom van Etten-Leur af leggen, zal daar minder lokaal verkeer gebruik van maken". JA NOGAL WIEDUS! dat is nou net de bedoeling en juist dat waarvoor de Etten-Leurenaren zich eerder massal hebben uitgesproken. Het verkeer wat niets in de kom van Etten-Leur te zoeken heeft moet UIT DIE KOM en VIA EEN RONDWEG! Geen randweg of stelsel van randwegen dus!!!. Daarmee wordt logischer wijze het nu al veel te drukke verkeer (zeker op spitstijden) ontlast....nl door het doorgaande verkeer wat pas dan Etten-Leur links zal laten liggen.

De motivatie, om randwegen juist heel kort tegen de kom van Etten-Leur snijdt dus geen hout....u gaat het plaatselijk verkeer in Etten-Leur nog drukker/intensiever maken EN het doorgaande verkeer moet nog steeds van diezelfde wegen gebruik blijven maken . Ik val in herhaling...Etten-Leurenaren willen dit NIET (meer).

Nogmaals het klemmende advies; laat de term/defenitie randwegen/stelsel van randwegen aub los. Focus U op een (Provinciale) rondweg zoals al onze omliggende gemeenten. Dus rechtstreeks een verbinding vanaf de N640 naar de N389. Dat draagt pas echt bij aan een constructieve oplossing voor de problemen waar we nu in Etten-Leur mee geconfronteerd zijn en biedt perspectief om Etten-Leur weer wat te laten groeien.  Alhoewel ik me afvraag of we dit nu voor Breda doen...of voor Etten-Leur. Wat betreft de opmerking "kijken we op de korte- en middellange termijn wat we kunnen doen"....Dit is stereotiep voor Etten-Leur. Vooral kortbij kijken en zeker niet op de lange termijn. En zo hobbelen we van probleem naar probleem.

En wat het verkeersrapport betreft dat in het kader van de Omgevingsvisie destijds werd opgesteld, daarin staat letterlijk de conclusie; "Doortrekken Aletta Jacobslaan heeft een grote verkeers aantrekkende werking dan de Rondweg Nood". De gemeente heeft dit (gemakshalve) vertaald als; "en dus maakt niemand gebruik van een (Provinciale) rondweg  en leidt doortrekken Aletta jacobslaan tot een robuustere en effectievere oplossing. (???) Oké...de politiek heeft gelukkig dit plan laten varen. Het is maar welke slinger je er aan wil geven.....De slinger die ik er (nog steeds) aangeef is; randwegen hebben een grote verkeersaantrekkende werking dan een Rondweg Noord....omdat zowel lokaal en niet lokaal verkeer samen van die wegen gebruik MOETEN gaan maken. Op het moment dat er een Rondweg Noord komt heeft dat een verkeersontlastende werking voor randwegen omdat niet lokaal verkeer zich gaat scheiden van lokaal verkeer. Met bestuurlijke moed, politieke wil en Provinciale steun, lukt het vast en zeker om deze Rondweg Noord zodanig te situeren dat huidige bebouwingen maximaal gespaard kan blijven.

Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd...dus neem vooral de tijd!

 

Frans 08-08-21 om 20:27

In 2019 is er een bijeenkomst geweest met betrokken bewoners. Wordt de informatie uit die bijeenkomst meegenomen in de herziene versies en in de uitwerking van het plan?

Krijgen betrokken bewoners inspraakmogelijkheden bij de uitwerking van deelplannen, bv kruising rondweg met bestaande wegen en de aansluiting van van de Hoge Haansberg aan de bestaande omgeving?

Ongetwijfeld zal in de toekomst ook aan de westzijde van Etten-Leur behoefte komen aan een tunnel onder het spoor, moet je de plek nu al niet bepalen en daar de infrastructuur op afstemmen?

Is het niet zonde om over het Tomadoterrein een Kattestraat aan te leggen die op hele korte afstand evenwijdig loopt met de Heistraat? 

 

J.Vrancken 03-08-21 om 9:56

Inderdaad kan dit beter van de Hoevenseweg worden afgetakt i.p.v. de Kattestraat.

Carolien van Peer - Gemeente Etten-Leur 02-08-21 om 13:56

@Ron: Bedankt voor je reactie. Je stelt een terechte vraag, die tijdens de bijeenkomsten en ook per mail meerdere keren is gesteld. Onze collega, adviseur Verkeer en vervoer, geeft in dit filmpje een toelichting op de randweg. (Overigens is het exacte tracé van deze randweg nog niet bekend) https://youtu.be/4n7J-f1mNsc

Ron 01-08-21 om 19:52

Is het misschien een idee om de noordelijke rondweg aan te sluiten op het kruispunt hoevenseweg -vossedaal(n640) i.p.v hoevenseweg-kattestraat. Dan heb je een ontsluitingsweg vanaf de keen en schoenmakershoek richting de a58 en richting Hoeven. Het is namelijk nu al zeer druk op de hoevenseweg met woon-werk verkeer.

 

Karel Deux 31-07-21 om 11:31

@Carolien van Peer; uw reactie is er typisch een zoals de gemeente EL omgaat met vragen van de bewoners. Uit kosten overweging doen we maar geen huis aan huis verspreiding..... Gemeente Etten-Leur gaat de komende jaren 3800 (!) woningen toevoegen aan het bestand van op dit moment 19.154 woningen. Ofwel een toename van 20 (TWINTIG!) % van de gemeente en daarbij ook nog 2 rondwegen en een spoortunnel. En de gemeente is van mening dat huis aan huis verspreiding van deze plannen vanwege kosten niet gewenst is. Een zo ingrijpend toekomstbeeld heeft zijn weerslag op de volledige gemeenschap en dient derhalve zeer breed gecommuniceerd te worden. De keuze om dit niet te doen, is zonder meer de reden dat er weinig respons van de bewoners komt; zoals de heer Eric Brouwers ook al aangaf.

Uw verdediging dat het om kosten gaat, is in verhouding tot wat deze bouwplannen de gemeente Etten-Leur gaat opleveren een belachelijk argument.... En wanneer u de diverse brieven over de gemeentelijke zonnepalen werving op de social media had gezet, waren de porto en administratie kosten voor een info pakket over de uitbreiding Etten-Leur al geregeld.......

Carolien van Peer - Gemeente Etten-Leur 30-07-21 om 22:25

@Karel Deux, bedankt voor uw uitleg. We hebben inderdaad op zoveel mogelijk manieren geprobeerd inwoners te bereiken. Voor uw suggestie van een huis-aan-huis-brief is vanwege de kosten niet gekozen. Daarnaast geeft u aan dat u tegen de Lage Vaartkant woonachtig bent. Kunt u ons wellicht via het e-mailadres praatmee@etten-leur.nl uw adresegegevens sturen? Ik wil graag voor uw nakijken wat de reden is dat u geen brief met uitleg hebt ontvangen. Alvast bedankt!

Eric Brouwers 29-07-21 om 19:32

@Carolien van Peer. Met een paar bewoners van de Haansberg, waaronder ikzelf, is een brief opgesteld. Deze zal aan Burgemeester en Wethouders, de raadsleden en verdere betrokken ambtenaren worden verzonden.

Hier reageren op uw reactie zou afbreuk kunnen doen aan deze brief. Ik ga er vanuit dat ook u vanuit de gemeente kennis kunt nemen van de inhoud van deze brief.

Karel Deux 29-07-21 om 9:39

@Carolien van Peer; u noemt diverse informatie stromen waarmee de gemeente tracht de inwoners voor te lichten. Waarbij u ook aangeeft dat betrokkenen en omwonenden "brieven" zijn gestuurd... Ik heb geen idee wat er in de brieven stond en ben (woonachtig zowat tegen de Lage Vaartkant...) m.i. een "omwonende"; dus heb de brieven of niet gekregen of er stond geen info in....

Social media gebruik ik niet, ik heb een nee/nee sticker op de brievenbus (milieu gedachte.....) dus ik krijg de Bode niet, video is mij niet bekend, polietke social media worden dus ook niet gebruikt en de krant heb ik niet. 
Mijn enige bron van info is dus etten-leurdoethetgewoon.nl hetgeen ik regelmatig raadpleeg.

Dus er ligt een zekere de drempel om "voorlichting" te krijgen over de toekomstvisie over Etten-Leur; iig voor mij ..

M.i. zijn de toekomstplannen m.b.t. nieuwe woonwijken en rondwegen dermate ingrijpend op het dagelijkse leven van de inwoners, dat het gerechtvaardigd is om te vragen om een huis aan huis verspreiding van de plannen. In die vorm komt het bij iedereen onder de aandacht. Leuk dat digitale tijdperk maar niet iedereen is gecharmeerd van social media.

Het moet mogelijk zijn om dit uit te voeren; immers ik krijg ook op naam post (reclame over het rijkswegproject van de gemeente...?.) toegestuurd over zonnepanelen investeringen. Fraai maar ik heb al zonnepanelen en met mij al velen......

Carolien van Peer - Gemeente Etten-Leur 27-07-21 om 12:16

@Eric Brouwers: Het is erg waardevol dat inwoners van Etten-Leur een reactie geven op de toekomstplannen. Zo kan het complete beeld aan de raad worden voorgelegd als zij aan het einde van dit jaar een beslissing nemen over de toekomst van Etten-Leur. Wat betreft het proces: we hebben bewust gekozen om als reactietermijn 9 weken aan te houden in plaats van de verplichte 6 weken. We willen daarmee iedereen de kans geven om voor of na zijn/haar vakantie te kunnen reageren. We hebben daarvoor omwonenden of betrokkenen brieven gestuurd, berichten geplaatst op onze sociale media, twee keer een paginagrote advertentie geplaatst in de Bode, een video gemaakt, diverse politieke fracties hebben op hun social media kanalen aandacht gevraagd én er zijn krantenartikelen verschenen. Hiermee hebben we zo veel mogelijk aandacht willen vragen voor het meedenken en zo veel mogelijk inwoners proberen te bereiken. Daarnaast zijn inderdaad verschillende bijeenkomsten georganiseerd, die in verband met de Coronamaatregelen "hybride" waren. Dus daarbij konden inwoners zowel digitaal meedoen, als in de studio aanwezig zijn om hun vragen te stellen en de presentatie te volgen. We willen graag de komende maand nog zo veel mogelijk reacties verzamelen. Als u nog ideeën hebt voor hoe we inwoners nog beter kunnen benaderen, dan horen we dat heel graag! Bedankt voor jouw reactie.

Eric Brouwers 23-07-21 om 10:32

Refererend aan het artikel in BNdeStem (Inwoners nog niet op de barricade) d.d. 21-07-21

De timing (vakantie periode) is erg ongelukkig gekozen. De manier waarop (combinatie Zoom/Turfschip) werkte ook niet echt mee aan het breed bereiken van de inwoners van Etten-Leur. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens een van de bijeenkomsten toen bleek dat belanghebben niet vooraf zijn geinformeerd c.q. uitgenodigd. Dit artikel is een erg tendentieuze berichtgeving vanuit voorlichting gemeente Etten-Leur.

Waag zelfs te betwijfelen of iedereen in Etten-Leur wel goed op haar netvlies heeft "wat" en "hoe" de gemeente komende jaren qua exploitatie van woonwijken gaat acteren en wat hiervan de impact  is op die betreffende inwoners die het dan aangaat. Zijn alle belanghebbenden aan bijvoorbeeld de Rijsdijk wel geinformeerd wat de consequenties zijn als deze laatste variant randweg op hun stukje Rijsdijk wordt aangesloten ?????

Want dat er (nog steeds niet) wordt gekozen voor een rondweg met Provinciaal karakter is wel duidelijk ondanks dat haast unaniem onze inwoners zich hiervoor hebben uitgesproken tijdens eerdere inventarisatieavonden op het gemeentehuis. Zou daar misschien een deel van de oorzaak kunnen liggen waarom er maar "zo weinig" reacties zijn.....inwoners voelen zich (nog steeds) niet gehoord en verzanden in "het zal wel!".

A.D. Suijkerbuijk 21-07-21 om 16:07

ook dit is een prima plan

Ab van Poppel 12-07-21 om 16:20

Goed idee om bij deze uitbreidingswijk direct ook de rondweg mee te pakken. Benieuwd hoe het overgangsgebied stad/platteland wordt vormgegeven. Ook zoals Antoinet en Anne-Marie aangeven belangrijk dat het geen streep door de biodiversiteit en recreatie is. Maar dat juist recreeren dicht bij de deur mogelijk is. Mooi dat het gebied boven het Sander voor natuur blijft behouden.

Pien Rosmalen 29-06-21 om 15:43

@Antoinet de Vries en @Anne-Marie van Ommeren, hartelijk bedankt voor je reactie! Jouw opmerking/zorg/suggestie nemen we met aandacht mee. Rekening houden met biodiversiteit en duurzaamheid is belangrijker dan ooit, vooral als je bezig bent met de toekomst! Je bent van harte welkom om je deel te nemen aan een van de (online) klankbordsessies op 15, 20, 21 of 22 juli (ze zijn allen identiek). Dan hoor je alle ins en outs van denkrichting van de gemeente Etten-Leur op dit gebied. Je kunt je via praatmee@etten-leur.nl opgeven voor een van de bijeenkomsten. 

Antoinet De Vries 25-06-21 om 9:36

Ik zal er persoonlijk geen last van hebben maar ik heb mijn twijfels over dit plan vwb natuurbehoud. Deze weg schuurt tegen de beschermde natuurgebieden aan...met alle biodiversiteit die er bij hoort... Als je Etten-Leur vanaf de snelweg inrijd, dan staat daar een groot bord met duurzaam Etten-Leur..... Voor mijn gevoel strookt dit niet met elkaar. Dat er wat moet gebeuren snap ik, maar leg de weg iets zuidelijker en maar gebruik van de wegen die er al liggen.... Sander enzo... Er wordt heel veel gebruik gemaakt van recreatie in dat noordelijke gebied.... Dat past beter in het beeld van duurzaamheid.

Anne-Marie van Ommeren 23-06-21 om 14:00

Ik maak me bij dit ontwerp vooral zorgen om de natuur en biodiversiteit, aangevuld met het recreatieve en agrarische karakter. In dat buitengebied tref ik regelmatig reeen, hoor ik koekoekken, zie ik fazantparen om nog maar niet te spreken van alle andere weidevogels en dieren. Ik zie (zeker ten tijde van corona) veel mensen wandelen, fietsen en skeeleren in dit gebied. 

 

Bezoek en postadres

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076 

Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur 

Contact

Vragen over Etten-Leur Maken we Samen? Laat het ons weten via het contactformulier. 

Contactformulier

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.